Privacyverklaring

Privacywetgeving (AVG)

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

Bij het uitvoeren van de diensten van De Nieuwe Warande als Bed en Breakfast krijgt De Nieuwe Warande persoonsgegevens tot haar beschikking. Dat zijn alle gegevens waarvan bekend is dat bij een natuurlijk persoon behoren, of die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon, zoals naam, adres, geboortedatum, enzovoort. De Nieuwe Warande is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

De Nieuwe Warande zet zich in voor het beschermen en respecteren van uw privacy. Deze privacyverklaring beschrijft uw privacy rechten met betrekking tot de gegevens over u die wij verwerken, evenals de stappen die de De Nieuwe Warande neemt om uw privacy te beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerkt De Nieuwe Warande

Wij verwerken gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, geboortedatum, en –plaats, kopie ID bewijs. Als u contact met ons opneemt dan houden we de correspondentie bij.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om een overnachtingsovereenkomst te kunnen nakomen. Ook gebruiken we de gegevens omdat we moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Tot slot gebruiken wij uw gegevens voor de interne organisatie, bijvoorbeeld voor het verzenden van nieuwsbrieven, het vastleggen van een overnachtingsregister in het kader van de toeristenbelasting enzovoort.

Wat is de grondslag voor de verwerking

In de wet staat dat er steeds een ‘wettelijke grondslag’ moet zijn om uw gegevens, die wij van u hebben, te mogen verwerken. De verwerkingsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens is om uitvoering te geven aan een overnachtingsovereenkomst. Daarnaast is de verwerking vereist om te voldoen aan de verplichtingen van wet- en regelgeving. Tot slot geeft u De Nieuwe Warande door en het invullen van een inschrijfformulier en het invullen van een reserveringsaanvraag uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, ook buiten De Nieuwe Warande-organisatie.

 

Noodzaak en gebruik aangeleverde gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door De Nieuwe Warande en worden op geen enkele wijze aan derden beschikbaar gesteld, met uitzondering het gebruik van uw gegevens ten behoeve van de naleving van wettelijke regels en verplichtingen en eventuele invordering van nog te ontvangen gelden.

De volgende gegevens dienen door u aangeleverd te worden voor het maken van een reservering.

  1. Uw naam, adres, postcode, woonplaats, aankomst en vertrekdatum.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor zowel het maken van de reservering als voor het overnachtingsregister. Wij zijn verplicht deze gegevens aan te leveren aan de overheid en deze kunt u als zodanig ook niet laten verwijderen.

  1. Uw mobiele telefoonnummer.

Deze gegevens hebben wij nodig tijdens uw verblijf, zodat wij u bij mogelijke calamiteiten kunnen waarschuwen. Deze gegevens zullen wij op uw verzoek binnen 24-uur uit ons systeem verwijderen. U kunt dit verzoek indienen bij uw vertrek of op een later tijdstip.

  1. Uw e-mailadres.

Voor het verzenden van de bevestiging en de factuur hebben wij uw emailadres nodig. Dit emailadres gebruiken wij voor correspondentie met u aangaande uw reservering.

Op verzoek verwijderen wij uw emailadres volledig.

 

Verstrekken wij gegevens aan derden

De Nieuwe Warande verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Dat doen we om te voldoen aan de doelen die hierboven vermeld staan. Een voorbeeld daarvan is het delen van uw gegevens met een bedrijf alwaar u wenst te dineren of zaken wenst te huren voor uw verblijf.

Hoe lang bewaart De Nieuwe Warande de persoonsgegevens?

De Nieuwe Warande mag (en in sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht dat te doen afhankelijk van het soort gegevens) uw gegevens een aantal jaar bewaren nadat de overnachtingsovereenkomst is beëindigd. Over het algemeen bewaren we de gegevens over de overeenkomst 7 jaar. We bewaren gevoelige persoonsgegevens niet langer dan in redelijkheid nodig is.

Welke rechten heeft u?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u nadere informatie hierover wilt hebben of een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u altijd contact met ons opnemen per e-mail op info@denieuwewarande.nl

 U heeft het recht om te verzoeken dat wij:

A               toegang geven tot alle persoonsgegevens die wij over u aanhouden;

B                alle persoonsgegevens aanpassen die gedateerd of onjuist zijn;

C                persoonsgegevens die wij over u aanhouden verwijderen;

D               de manier beperken waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;

E                u een kopie leveren van de persoonsgegevens die wij over u                                      aanhouden; of

F                rekening houden met gegronde bezwaren die u hebt tegen het                                gebruik van uw persoonsgegevens door ons.

Als u gebruik wilt maken van een van uw rechten, stuur dan een e-mail naar info@denieuwewarande.nl. Als u via e-mail contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, kan De Nieuwe Warande u vragen u te identificeren voordat er actie wordt ondernomen op uw verzoek.

 

Bescherming en beveiliging van uw gegevens

De Nieuwe Warande gaat zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze IT-Systemen veilig te houden, ook beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

De Nieuwe Warande kan deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen in de wet of rechtspraak. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze omgang met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via: info@denieuwewarande.nl.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IPadres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

 

Facebook en Twitter (social media)

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Foto`s en Video beelden

Bij het maken van eventuele foto`s voor reclamedoeleinden zullen wij altijd uw toestemming vragen of geen gezichten vertonen. Indien u van mening bent dat u toch zonder toestemming herkenbaar in beeld bent op een van onze afbeeldingen, zullen wij deze afbeelding binnen 24 uur van onze website, scherm, media verwijderen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.